Vietnam Growtech 2019: Sự chuyển giao công nghệ ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp