Hội chợ xuất khẩu hàng hóa Côn Minh – Triển lãm Nam Á Trung Quốc



Hội chợ xuất khẩu hàng hóa Côn Minh – Triển lãm Nam Á Trung Quốc




Chi tiết

• Tổ chức lần đầu tiên từ năm 1999 đến nay
• Nội dung: Thương mại tổng hợp
• Số lượng doanh nghiệp tham gia: 100 Doanh nghiệp / 100 gian hàng / năm



Bình luận



Liên quan